คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 20,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้โปรแกรม Speexx ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา” โดย งานบริการการศึกษา

รางวัลที่ 2 15,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มจำนวนนักศึกษาผู้เข้าไปประเมินแบบวัดพลังใจ เพื่อจัดทำระบบบันทึกข้อมูลและติดตามนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รางวัลที่ 3 10,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสวมหมวกกันน็อคผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาจอดในลานจอดรถคณะบริหารธุรกิจ” โดย งานบริหารทั่วไป

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

1) หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้งานระบบสืบค้นสารสนเทศ CMUL OPAC ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย หน่วยห้องสมุด

2) หัวข้อ “การลดเวลาของกระบวนการคืนเงินยืมทดรองราชการ”โดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผน

3) หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”โดย เลขานุการ 4 ภาควิชา และเลขานุการโครงการฯ