แสดงความยินดีกับนายภูวิช บวรดิฐกุลนาถ นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้าร่วมกิจกรรม Youth Interface with ASEAN Leaders ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 30 (The 30th ASEAN Leaders Summit) ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้นำและตัวแทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน ส่งเสริมความเข้าใจอันดี สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมความเป็นผู้นำ และให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ