คณะบริหารธุรกิจได้จัด “QCC Day” โดยมี อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ ห้องสัมมนา MINI MBA เพื่อนำเสนอและประกวดผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ Quality Control Circle: QCC ของนักศึกษาร่วมกับบุคลากร จำนวน 7 กลุ่ม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการประกวด

  • รางวัลที่ 1 กลุ่ม Minimal หัวข้อ เพิ่มความพึงพอใจเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ
  • รางวัลที่ 2 กลุ่ม Together หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ มชท.92
  • รางวัลที่ 3 กลุ่ม Financial Boom Team หัวข้อ เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายของคณาจารย์

โดย QCC Day นี้ เกิดจากกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานภายในคณะฯ โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา 703441 การจัดการคุณภาพสำหรับธุรกิจ (Business Quality Management) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559