รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี นำบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อม ๆ กับ การสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ณ ถนนเจริญเมือง บริเวณหน้าสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่