สืบเนื่องจากภาคเหนือประสบมลพิษจากฝุ่นควันในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน และเกิดขึ้นซ้ำทุกปี จึงมีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหามลพิษดังกล่าวเพิ่มขึ้น พระภิกษุและสามเณรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาจากฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อนำเงินไปซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่น pm2.5 ในราคาทุน ผ่านโครงการมหาสังฆทาน 888 วัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -15 เมษายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 65,895.75 บาท ได้หน้ากากทั้งสิ้น 160 กล่อง (กล่องละ 20 ชิ้น) เพื่อถวายให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ (96 กล่อง) เชียงราย (32 กล่อง) แม่ฮ่องสอน (32 กล่อง)

ในการนี้ คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสา นำหน้ากากป้องกันฝุ่นจากโครงการถวายมหาสังฆทาน 888 วัด ไปร่วมถวายวัดต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้บ้านและไกลออกไปจำนวน 64 กล่อง พร้อมกับถวายทรัพย์ปัจจัยไทยทานส่วนตน แด่วัดต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยถือโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกดวงจิต นับว่าเป็นการสร้างมหากุศลอันเกิดจากกายวาจาใจที่ตั้งมั่นไว้ในพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถวายทุกภาคส่วน ขอความสุขสวัสดีเป็นดิถีปีใหม่ จงมีแก่ทุกท่าน ทุกประการเทอญ