คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ และตัดตุงปี๋ใหม่เมือง”  ประจำปี 2560 เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างสำนึกในคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  และเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบตุงและการนำไปใช้ให้เหมาะสม ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ โซน D คณะบริหารธุรกิจ