งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Division of Strategy Formulation and Implementation) จัดกิจกรรม QCC EVENT DAY ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์​ และพันธกิจ ของคณะฯ  ซึ่งกิจกรรม QCC EVENT DAY นี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ภายใต้หัวข้อ “เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจ” เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรงานพัฒนาฯ ของคณะกับ นายภัทรพงศ์ มงคลวัจน์ นางสาวภัทราพร เอกรัตน์ นางสาววิภาวี ศุภธีระนนท์ นายฐานิศวร์ วัฒนศัพท์ และนางสาวอรณี ศิลปกรธรรม นักศึกษาวิชา 703441 BUS QUALITY MGMT โดยมีอาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์เป็นที่ปรึกษา ภายในงานมีการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคณะ วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โซน D