คณะบริหารธุรกิจจัดการบรรยายแนะนำหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสาขาวิชาเอกและอธิบายหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกของคณะ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในสาขาวิชา หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง