คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ
“การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International Business Management Research Conference)”

โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ

การบรรยายพิเศษหัวข้อ Changing Arena and Rising of Research Platform วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 10.30 น.
ณ โรงแรมเลอเมริเดียน เชียงใหม่

ซึ่งมี นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้าน การบริหารจัดการธุรกิจในระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสาขาต่างๆของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย บูรณาการงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ