เนื่องด้วย องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับนิตยสาร BrandAge จัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาดภายใต้ “โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการทำงานของกลุ่มนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้มีโอกาสได้ทดลองใช้ความรู้ความสามารถ ฝึกปฏิบัติงานจริง หลังจากที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล จำนวน 2 ทีม ดังนี้
  1. ทีม Fresh Mind ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค ภาคเหนือ (แข่งขันวันที่ 12-14 มกราคม 2561) ประกอบด้วยสมาชิกทีม ดังนี้ 1) นางสาวทิพย์นภา ก๋ายะ 2) นางสาวสุพัตรา ไหวคิด 3) นางสาวศัสยมน ดวงใจสัก และ 4) นางสาวอชิรญา อุ่นประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  2. ทีม My Milk ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ (แข่งขันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561) ประกอบด้วยสมาชิกทีม ดังนี้ 1) นางสาวสุธีมนต์ บัวระวงค์ 2) นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์ และ 3) นางสาวรวิภา ศุภางค์เผ่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4