แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 4 ทีม i ประกอบด้วยนางสาวกรรณิการ์ ตาคำ นางสาวชนม์นิภา พรรณสาร นางสาวธนิษฐา ปอกกันทา นางสาวสุภณิดา  ศรีเพ็ง นางสาวสุวิมล วงค์ใหญ่ นางสาวอังคณา แสนคติ และนางสาวหิกมะห์ กาแบ โอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing Plan Contest #11 by A.P. Honda เขตภาคเหนือ พร้อมรับโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท โดยมีอาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายจากทีมนักศึกษาทั้งหมด 40 ทีม จาก 5 ภูมิภาค พร้อมประกาศผลการประกวดวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สยาม สแควร์ วัน ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG