ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดอบรม “หลักสูตร Mini MBA ผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่