คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to SAS Enterprise Guide for Academic โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย โดยมีวิทยากรจากบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัดแนะนำการใช้โปรแกรมและสอนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูล วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเงินและการลงทุน (SET IC@CMU) คณะบริหารธุรกิจ