คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสศึกษาดูงานโครงการ AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณลักษณะจำเป็นต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เรื่อง “การออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดลีน” ของคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง