ชมรมนักศึกษาเก่าปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (ExMBA CMU) ร่วมกับเทศบาลตำบลปาย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “โครงการ Executive Family Rally หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 6 : เดินตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการร้อยดวงใจ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลต่อ “พ่อของแผ่นดิน” เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในหมู่สมาชิก ExMBA ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของชาว ExMBA ให้เป็นองค์กรเครือข่ายที่ดีมีพลังในสังคม โดยมีการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงวัยและบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแม่อีแลบ โรงเรียนบ้านสบแพม โรงเรียนแพมบก โรงเรียนขุนสาใน โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง โรงเรียนบ้านผาสำราญ และโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปาย ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์​ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวเปิดโครงการและปล่อยตัวรถแรลลี่ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่