รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ศิษย์เก่า รหัสประจำตัว 2604250 และคุณถาวร ปัญจศรีรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.