เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมนักศึกษาเก่าปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณาจารย์กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร นำโดยประธานโครงการหลักสูตร รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ และที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์นิตยา วัฒนคุณ จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ถวายแด่ “พ่อของแผ่นดิน” ภายใต้โครงการชื่อ “หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 8” แบบแรลลี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของอุปโภคไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ซาบซึ้งในแนวทางการทำงานของพ่อของแผ่นดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการหลักสูตร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ให้เป็นเครือข่ายนักธุรกิจที่เข้มแข็งในภูมิภาคต่อไป โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าบริการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงวัย รอบ ๆ ตำบลเมืองแม่นะ และภาคบ่ายเล่นเกมกับนักเรียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม โดยมียอดบริจาครวมเป็น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ ศาลาอเนกประสงค์ของโรงเรียนฯ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวแรลลี่โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ณ บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562