อาจารย์นิตยา วัฒนคุณ ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี เป็นตัวแทนคณะบริหารธุรกิจในการรับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รุ่น 12 และผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจกอล์ฟ (Group G.M of Golf Business) จำนวน 10,000 บาท เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพิการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ