โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Career Success Center : CSC) จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำงานด้วยจิตอาสาอย่างชาญฉลาดเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรตามแนวทางสามก๊ก” เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อองค์กร เสริมสร้างศักยภาพองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเป็นวิทยากร มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่