โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดจิตอาสาเพื่อไต่บันไดชีวิตสู่ความสำเร็จตามแนวทางแบบสามก๊ก” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีอาจารย์ ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเป็นวิทยากร วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่