โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) จัดกิจกรรม Career Camp : ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของ passion (การรักในสิ่งที่ทำ) และนำไปสู่การพัฒนาการเรียน การเลือกวิชาที่ศึกษาต่อ การเลือกอาชีพ และการทำงานในอนาคต สามารถมีแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเองได้ และเพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจว่า ตนสามารถทำได้มากกว่าที่ตนเองคิด และเรียนรู้หลักการเบื้องต้นที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนและการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ โดยมี ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตุพันธุ์ ผู้ดำนวยการสถาบัน Math Express เป็นวิทยากร กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยกิจกรรม “สร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ” กิจกรรม “ตามหา Passion จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ” กิจกรรม “เส้นทางอาชีพ” และกิจกรรม “วางแผนสู่อาชีพที่ฝัน” กล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่