นางสาวณัฐนรี สวาสดิ์วงศ์ นายณัฏฐ์ ลือชัย นางสาวณัฐธิดา จาดสอน และนายพันธกานต์ กลิ่นคล้าย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม The Folks ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market: R2M 2017) ประจำปี 2560 จากผลงานแผนธุรกิจ “แผ่นฟิล์มพรอพพอลิสที่ช่วยยับยั้งการกระจายตัวของมะเร็งในช่องปาก” ซึ่งโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M นี้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแผนธุรกิจได้อย่างแท้จริง จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี