แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทีม Milky Way ได้แก่ นางสาวสุดาพร สุตระการชัย นางสาวสุธาทิพย์ ทองคำ นางสาวสุภณิดา ศรีเพ็ง และนางสาวสุวิมล วงค์ใหญ่ ที่ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยมีอาจารย์รติมา ศรีสมวงค์ และอาจารย์กอบลาภ จันทรศัพท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งแสดงความยินดีกับทีมเชียร์ที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในโครงการ Workshopและประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสระบุรี