รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณจินตนา จิตรสกุล โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาอื่น ๆ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี สาขาบริหารองค์กรการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทร์รักษ์ สาขาบริการสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ มานะแซม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิจิตรศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้คุณฐิติ ศุภมณี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณ จินตนา จิตรสกุล ด้วยเช่นกัน ในพิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่