คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำคณะและหลักสูตรให้เป็นแนวทางกับนักเรียนในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย