รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับ Dr. Shu-Ling Chen พร้อมผู้แทน 4 ท่าน จาก Department of Business Administration, College of Management, National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์หลักสูตร International program (Business Administration and Logistic Management) พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี