นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และนายรัชพล รัตนอังกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ ระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัลและของที่ระลึกจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในงาน ธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานจัดงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 15,000 คน

นางสาวณัฐนิชา เรืองนิ่ม และนายรัชพล รัตนอังกูร เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 703330 สมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา จากภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์วไลทัศน์ วรกุล จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการส่งผลงาน 

โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ของพระธรรมมงคลญาณ ได้แสดงความรู้สึกที่ได้รับจากการทำสมาธิ ส่งผลงานแสดงความรู้สึกด้วยการเขียนเป็นบทความหรือการพูดเป็นคลิปเสียง ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทบทความจะได้รับการคัดเลือกมาจัดทำเป็นรูปเล่ม และจะได้เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเกิดประโยชน์สำหรับผู้ฟังหรือผู้ที่ได้อ่านต่อไป โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 600 คน 

ทั้งนี้ ผลงานของนางสาวณัฐนิชา เรืองนิ่ม จากคณะบริหารธุรกิจ นายรัชพล รัตนอังกูร จากคณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวมุทิตา งามยิ่งยวด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการคัดเลือกนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก ในงานธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความทั้ง 3 ได้ใต้ภาพ

 

ณัฐณิชา เรืองนิ่ม-converted
รัชพล รัตนอังกูล
มุทิตา งามยิ่งยวด-converted