หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ที่ปรึกษาหลักสูตร รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบำรุง กรรมการ เป็นผู้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6  มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่