คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ และโครงการนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ สอบสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและธนาคาร รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา หัวหน้าภาควิชาการตลาด วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ