ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และกล่าวเปิดกิจกรรม “AccBA Summer Camp” ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 100 คน เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและแนะนำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้นักเรียนที่มีความสนใจต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ และ ศูนย์วิจัย ฝึกอบรมไร่แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่