กิจกรรม Kaizen Suggestion เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอปัญหาพร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดยข้อเสนอแนะจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรทั้งในส่วนย่อยและโดยส่วนรวม

ระบบข้อเสนอแนะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคคลากรที่ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
โดยเน้นที่พนักงานในองค์กร เพราะเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติงานย่อมรู้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่าบุคคลภายนอก จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องขอการทำงานและแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร

  • เพื่อก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้พนักงานฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน

  • เพื่อยกระดับงานและวิธีการทำงานแบบใหม่ อันก่อให้เกิดคุณภาพในงาน

  • เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบ

  

ขั้นตอน Kaizen Suggestion BA

ดาวน์โหลด ฟอร์ม Kaizen Suggestion (EXCEL)

ดาวน์โหลด ฟอร์ม Kaizen Suggestion (PDF)

เกณฑ์การให้คะแนน Kaizen Suggestion AccBA

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Kaizen Suggestion AccBA

 

ข้อเสนอแนะไคเซ็นที่ผ่านการประเมิน รอบที่1

FULL PDF

ข้อเสนอแนะไคเซ็นที่ผ่านการประเมิน รอบที่