กิจกรรม Kaizen Suggestion เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นำเสนอปัญหาพร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โดยข้อเสนอแนะจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรทั้งในส่วนย่อยและโดยส่วนรวม ระบบข้อเสนอแนะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคคลากรที่ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเน้นที่พนักงานในองค์กร เพราะเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติงานย่อมรู้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่าบุคคลภายนอก จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องขอการทำงานและแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร
  • เพื่อก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้พนักงานฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน
  • เพื่อยกระดับงานและวิธีการทำงานแบบใหม่ อันก่อให้เกิดคุณภาพในงาน
  • เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบ
   ขั้นตอน Kaizen Suggestion BA

ดาวน์โหลด ฟอร์ม Kaizen Suggestion (EXCEL)

ดาวน์โหลด ฟอร์ม Kaizen Suggestion (PDF)

เกณฑ์การให้คะแนน Kaizen Suggestion AccBA

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Kaizen Suggestion AccBA

  ข้อเสนอแนะไคเซ็นที่ผ่านการประเมิน รอบที่1   FULL PDF   ข้อเสนอแนะไคเซ็นที่ผ่านการประเมิน รอบที่

 

ผลการประเมินข้อเสนอแนะไคเซ็น รอบที่ 2 (Final)

  คะแนนประเมินไคเซ็น (final)

 

กำหนดการมอบเงินรางวัล และ Show & Share Kaizen

  กำหนดการมอบเงินรางวัล และ Show & Share Kaizen