c139a วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง
ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

  • เขียนโดย – กฤษฎา แสนวาสน์ และ ธันยานี โพธิสาร
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายใน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อห้องชุด
  • เขียนโดย – เพชรไพลิน ปัญญา และ วรัท วินิจ
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผักปลอดสารพิษ
Marketing Mix Affecting Consumers in Mueang Lampang District towards Purchasing Pesticide-safe Vegetables
  • เขียนโดย – ภัทรา สุรินทร์วงศ์
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากประเทศอเมริกาและยุโรป

Buying Decision Process of Generation Y Women in Mueang Chiang Mai District Towards American and European Facial Care Cosmetic
  • เขียนโดย – เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี และ อรชร มณีสงฆ์
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
Marketing Mix Factors Affecting Generation Y Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Buying Used Luxury Branded Bags
  • เขียนโดย – สุวิตรา จักร์แก้ว และ วรัท วินิจ
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จำกัด ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
Customers Satisfaction toward Service Marketing Mix of Wimplecom Laos Company Limited in Vientiane Capital
  • เขียนโดย – บุณยแสง ณ เชียงคำ และ อรชร มณีสงฆ์
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสิทธิภาพการลงทุนที่วิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
Performance of Investment Using Fundamental Analysis
  • เขียนโดย – เกรียงไกร ก้อนคำ
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน ต่อการซื้อครีมเพื่อผิวขาว
Marketing Mix Affecting Female Employees in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province Towards Buying Whitening Creams.
  • เขียนโดย – โสมฤทัย อารีย์ และวรัท วินิจ
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ
Quality of Work Life of Medical Representatives in Northern Area of Local Pharmaceutical Companies
  • เขียนโดย – ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเปรียบเทียบผลการลงทุนในกลุ่มหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการใช้กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม และกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองระยะยาว

Performance Comparison of Value Stock Portfolios in The Stock Exchange of Thailand by Using Trend Following Strategy and Buy-and-Hold Strategy
  • เขียนโดย – ศรัณย์ ฉายากุล