ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล

สาขาวิชา การจัดการ

ผลงานวิชาการ

  1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “มารยาทในสังคมธุรกิจ” รหัสวิชา 703491
  2. ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง
  •    เรื่องที่ 1    “A success case of implementing sufficiency economy concept: Funeral expenses reduction project”
  •    เรื่องที่ 2    “ Shaping Thai hot springs to serve Japanese’s Predilections”

วันที่มีผลย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2558