ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก  บุญเจือ สาขาวิชา การตลาด ผลงานวิชาการ
  1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด” รหัสวิชา 705191
  2. ตำรา จำนวน 1 เรื่อง “ระบบสารสนเทศทางการตลาด”
วันที่มีผลย้อนหลัง วันที่  10  ตุลาคม  2560