หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ลงทะเบียน 9.00-9.20 น.
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มช. วิทยากรโดย คุณจุฑารัตน์ แสนคำ ผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินและคุณณดล ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เล่นใหญ่ สตูดิโอ จำกัด โค้ชด้านการแสดง บุคลิกภาพ ความมั่นใจ เพื่ออบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work เพิ่มทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในงานและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง สอนเทคนิคการยิ้ม เดิน ไหว้ ยืน นั่ง การสนทนาอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่อไปได้