Sophia University , Japan แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Programs 2 ประเภท คือ

  1. Japanese Language ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม -24 มีนาคม 2560
  2. Asian Studies ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม– 11 สิงหาคม 2560 กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ -12 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http ://www.sophia-summer.jp2index.html