The Association of southeast Asia Institute of Higher Learning  (ASAIHL) รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยสมาชิก  (ASAIHL) ได้จัดการสอนการบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยสมาชิก  (ASAIHL) 

รายละเอียดโครงการดังนี้

  • ผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
  • เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย
  • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 สัปดาห์
  •  (ASAIHL) สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 100 USD/วัน 500 USD /สัปดาห์ และ 2,000USD /เดือน
  • สายการบิน Air Asia สนับสนุนค่าโดยสาร ไป กลับ ชั้นประหยัด
  • มหาวิทยาลัยฝ่ายรับ จะจัดหาที่พักที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกด้านพาหนะเดินทางในประเทศ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • มหาวิยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้ที่ประสงค์จะรับทุน จะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยฝ่ายรับในเบื้องต้น เพื่อจัดทำข้อตกลงในการรับบุคลากร เพื่อการสอน เพื่อการบรรยาย
  • มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อบุคลากร เพื่อรับทุน จำนวน 1 คน

กำหนดการรับสมัคร  ภายในวนที่ 1 พฤษภาคม 2560