คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 ให้กับคณาจารย์ หัวข้อ “การพัฒนาความรู้วิธีการเขียนบทความทางวิชาการ”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ
Senior Lecturer, Westminster Business School The University of Westminster, London, United Kingdom วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง MBA 2 คณะบริหารธุรกิจ มช.