องค์การเพื่อการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  “SEAMEO Internship Program for Students”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนได้รับโอกาสอันดีในการเรียนรู้ประสบการณ์ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับสากล

ระยะเวลาในการฝึกงาน 2 – 6 เดือน เริ่มต้นเดือนสิงหาคม 2560

นักศึกษาผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://internship.seameo.org/

และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://internship.seameo.org/register

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560