มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ASR ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science หน่วยงานละ 1 บทความ บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการของวารสารฯ จะได้รับสิทธิ์ในการแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และบทความจะถูกส่งให้ผู้ประเมินบทความดำเนินการพิจารณาคุณภาพด้านเนื้อหาตามมาตรฐานของวารสารฯ ต่อไป ผู้สนใจสามารถ upload บทความได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังแนบ

r08062561-285