มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส รายละเอียดดังแนบ