มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ International Students Forum (ISF) ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิกรวม 7 ประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครชิงทุนไปนำเสนอผลงาน The 8th International Students Forum (ISF) ภายใต้หัวข้อ “The role of institution in the era of globalization” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น

โดยโครงการจะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทางภายในประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะสมาชิกดังกล่าวจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้นักศึกษาที่จะทำการสมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 หรือบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทที่ยังมีสถานะนักศึกษาอยู่ภายในเดือนสิงหาคมของคณะบริหารธุรกิจ
  • มีโครงร่างหรือแนวคิดของบทความที่จะนำเสนอภายใต้หัวข้อ “The role of institution in the era of globalization”
  • มีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาบทความ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการดังกล่าว กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ส่งมายังงานวิเทศฯ  คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: Word /pdf.

ประชาสัมพันธ์2