สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุนๆละ 200,000 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ r06022562-069