โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Rri CMU Forum 2019 ระหว่างวันที่ 13  – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ r06022562-065