สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี ผ่านระบบ NRMS (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2563 กรอบหัวข้อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 14 หัวข้อ เปิดรับ Concept Proposal โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ โครงการย่อย และแผนบูรณาการใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่1) และ 27 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่ 2)  รายละเอียดดังแนบ

r10072561-339