ด้วย The AUAP Secretariat ร่วมมือกับ Zhengzhou University, China เสนอทุน “1st AUAP-ZU Scholarships for the Year 2017”  ให้แก่นักเรียนระดับปริญญาโท 25 ทุน ระดับปริญญาเอก 25 ทุน โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนทุน ดังนี้

1 ทุนระดับปริญญาโท     : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่ารับ-ส่งจากสนามบิน

2 ทุนระดับปริญญาเอก    : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก และค่ารับ-ส่งจากสนามบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือน 3000 หยวน

**ทั้งนี้ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าประกัน ผู้รับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

AUAP ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับทุน จำนวน 1 ราย รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครรับทุนมาที่ งานวิเทศฯ คณะฯ ภายในวันที่ 19 พ.ค. 60

268