องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of china (The Great Wall) Co-sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2560/2561 จำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจจะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังสำนักเลขาธิการฯ และขอให้สแกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ kusuma_lek@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.unesco.org/new/en/fellowships หรือประสานขอข้อมูลเพิ่มที่ โทร 0 2628 5646 ต่อ 115