สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th และให้นำส่งเอกสาร 1 ชุดภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ