สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชารติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ 

โดยขอส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มดังแนบ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น 

จัดส่ง ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

www.nrct.go.th

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน