ภาควิชาการบัญชี จัดการประชุมชั้นปีนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ